Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacija (LĮĮA)

Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacija (LĮĮA) – pirmoji ir vienintelė Lietuvoje darbo nuomos praktikus vienijanti institucija. Asociacija, kurios pirminis pavadinimas buvo laikino įdarbinimo įmonių asociacija, yra įsteigta 2007 m. balandį, asociacijos steigimą inicijavo 7 šioje srityje dirbančios įmonės. Dabartinis pavadinimas – Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacija – įsigaliojo nuo 2011 metų.

Šiuo metu asociacijai vienija įmones, kurių pagrindinė veiklos sritis – darbuotojų atranka, paieška ir jų „nuoma“ darbuotojų stokojantiems darbdaviams.

Rūpinamės plėsti visuomenės žinias apie laikinojo įdarbinimo darbo formą, paslaugas ir įdarbinimo įmonių veiklą, padedame savo nariams kurti patikimą, atsakingą verslą. Nariams teikiame įstatymų išaiškinimus, rekomendacijas, konsultacijas.

Visi kartu, kaip Asociacija, aktyviai prisidedame kuriant darbo nuomos įstatyminę bazę, skaidrią šios srities darbo rinką, skatiname rinkos dalyvius naudotis laikinojo įdarbinimo paslaugomis, kad šalyje mažėtų emigracijos ir nelegalaus darbo mastai.

Nuo 2007 m. LĮĮA yra Lietuvos Darbdavių Konfederacijos  narė (LDK). Ši narystė ir bendradarbiavimas labai reikšmingas mums siekiant kuo efektyviau atstovauti savo narių interesus, dalyvauti kuriant įstatyminę bazę ir teikiant siūlymus. Mūsų balsą tai padaro labiau girdimą, o galimybes gerinti verslo aplinką – gerokai didesnes.

Vystome ir tarptautinį bendradarbiavimą, kuris įgalina mus dalytis gerąja patirtimi ir jos mokytis iš užsienio partnerių. Nuo 2010 m. LĮĮA yra Pasaulinės Įdarbinimo Konfederacijos WEC narė. 2011 m. Asociacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Latvijos  (LPDAA) ir Estijos (EPREL) laikinojo įdarbinimo įmonių asociacijomis. Bendradarbiavimo tikslas – bendromis jėgomis populiarinti laikinojo įdarbinimo paslaugas bei dalyvauti kuriant šalių įstatymines bazes.

Nariai

Tapkite nariu

Mūsų tikslai – tobulinti įstatyminę bazę, vystyti bendradarbiavimą su valstybės institucijomis, plėtoti laikinojo įdarbinimo rinką Lietuvoje. Norite prisidėti? Tapkite Asociacijos nariu:

• Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai arba juridiniai asmenys. Asociacijos narys gali būti ir kitų asociacijų nariu.
• Nauji Asociacijos nariai priimami Asociacijos Valdybos sprendimu.
• Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, turi pateikti prašymą ir anketą bei atitikti LĮĮA kriterijus.
• Asociacijos Valdyba prašymą apsvarsto ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gavimo dienos.
• Asociacijos Valdyba apie priimtą sprendimą pareiškėją informuoja ne vėliau kaip per 5 dienas.
• Naujai priimti Asociacijos nariai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo įstojimo į Asociaciją dienos turi į asociacijos atsiskaitomąją sąskaitą pervesti Visuotinio narių susirinkimo sprendimu nustatyto dydžio stojamąjį nario mokestį.

Kviečiame visus profesionalus ir įmones, norinčias kartu kurti skaidrią, efektyviai ir kokybiškai funkcionuojančią laikinojo įdarbinimo rinką, prisijungti prie Asociacijos veiklos!

Atmintinės apie laikinąjį darbą

2016 m. Asociacija kartu su Valstybine darbo inspekcija paruošė Atmintinę laikinajam darbuotojui. Joje paaiškinama:

• Kas yra įdarbinimas per laikinojo įdarbinimo įmones;
• Kokias funkcijas turi atlikti įmonė (darbo naudotojas), kurioje yra Jūsų darbo vieta;
• Kas yra draudžiama darbo naudotojui.

Atmintinėje aptariami svarbiausi laikinojo įdarbinimo ypatumai. Perskaitęs ją, žinosite savo teises, galimybes ir reikiamus atlikti veiksmus.

Atmintinė darbdaviams

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba parengė atmintinę darbdaviams, rengiantiems darbo skelbimus arba organizuojantiems jų rengimą. Joje rasite šią aktualią informaciją:

• Kokius reikalavimus darbuotojams yra draudžiama nurodyti darbo skelbimuose;
• Kokios informacijos darbo skelbimuose draudžiama reikalauti iš darbo ieškančių asmenų;
• Kaip formuluoti profesijų ir pareigų pavadinimus.

Nuo 2019 m. liepos 27d. įsigaliojo Darbo kodekso nuostata, kuri numato darbdavio pareigą darbo skelbime nurodyti informaciją apie siūlomo bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio (valandinio atlygio arba mėnesinės algos, arba pareiginės algos pastoviosios dalies) dydį ir (arba) dydžio intervalą, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.

Kontaktai

LĮĮA prezidentė

Aurelija Gabrielė Maldutytė

+370 618 59 797

aurelija.maldutyte@liia.lt