LĮĮA NARYSTĖS KRITERIJAI

Etikos kodeksas numato Asociacijos narystės kriterijus ir taisykles, kurios užtikrina skaidrią mūsų narių veiklą ir sklandų bendradarbiavimą.

1. Asociacijos nariai – įmonės, kurių veikla ar viena iš veiklų yra darbuotojų atranka ir/arba laikinasis įdarbinimas.
2. Asociacijos nariai turi turėti nuolatinę buveinę Lietuvoje.
3. Asociacijos nariai negali turėti įsiskolinimų valstybės ir valstybinio socialinio draudimo biudžetams stojimo į Asociaciją metu.
4. Asociacijos nariai įsipareigoja veikti laikantis visų LR teisės aktų, užtikrinti etišką elgesį savo klientų, kandidatų bei konkurentų atžvilgiu.
5. Asociacijos nariai įsipareigoja suteikti lygias galimybes ieškantiems darbo asmenims, nediskriminuoti jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ir religijos.
6. Asociacijos nariai įsipareigoja tinkamai vykdyti visus darbdavio įsipareigojimus:

  • a) tinkamai, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, įforminti įdarbinimo dokumentus, pranešti visoms nustatytoms institucijoms apie įdarbinimą bei įforminti visą reikalingą dokumentaciją, susijusią su įdarbinimu;
  • b) apdrausti laikinuosius darbuotojus privalomuoju draudimu nuo nelaimingų atsitikimų darbe;
  • c) tinkamai, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, įforminti atleidimo dokumentus ir laiku atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju.7. Asociacijos nariai įsipareigoja oficialiai mokėti laikiniesiems darbuotojams atlyginimus.

8. Asociacijos nariai įsipareigoja rūpintis, kad laikiniesiems darbuotojams jų darbo naudotojai sudarytų saugias bei tinkamas darbo sąlygas.
9. Asociacijos nariai įsipareigoja tinkamai tvarkyti (pagal visus galiojančius LR teisės aktus) kandidatų asmeninius duomenis.
10. Asociacijos nariai įsipareigoja nesudaryti tarpusavio susitarimų dėl paslaugų įkainių.
11. Asociacijos nariai įsipareigoja nekritikuoti vienas kito viešai.
12. Asociacijos nariai gali keistis informacija tarpusavyje, jei nuo to nenukenčia narių klientų, darbuotojų ar kandidatų interesai.
13. Asociacijos nariai įsipareigoja mokėti Asociacijos narystės mokestį.
14. Asociacijos nariai įsipareigoja teikti duomenis Asociacijos atliekamiems statistiniams tyrimams.
15. Asociacijos nariai įsipareigoja deleguoti asmenį, kuris atstovaus įdarbinimo įmonę Asociacijoje.