English Lietuva

Tapkite nariu

Mūsų tikslai – tobulinti įstatyminę bazę, vystyti bendradarbiavimą su valstybės institucijomis, plėtoti laikinojo įdarbinimo rinką Lietuvoje. Norite prisidėti? Tapkite Asociacijos nariu:

  • Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai arba juridiniai asmenys. Asociacijos narys gali būti ir kitų asociacijų nariu.
  • Nauji Asociacijos nariai priimami Asociacijos Valdybos sprendimu.
  • Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, turi pateikti prašymą ir anketą bei atitikti LĮĮA kriterijus.
  • Asociacijos Valdyba prašymą apsvarsto ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gavimo dienos.
  • Asociacijos Valdyba apie priimtą sprendimą pareiškėją informuoja ne vėliau kaip per 5 dienas.
  • Naujai priimti Asociacijos nariai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo įstojimo į Asociaciją dienos turi į asociacijos atsiskaitomąją sąskaitą pervesti Visuotinio narių susirinkimo sprendimu nustatyto dydžio stojamąjį nario mokestį.

Kviečiame visus profesionalus ir įmones, norinčias kartu kurti skaidrią, efektyviai ir kokybiškai funkcionuojančią laikinojo įdarbinimo rinką, prisijungti prie Asociacijos veiklos!