English Lietuva

Įstatai

LIETUVOS ĮDARBINIMO ĮMONIŲ ASOCIACIJOS

ĮSTATAI

2007 m. balandžio 17 d.

Vilnius

LIETUVOS ĮDARBINIMO ĮMONIŲ ASOCIACIJOS

ĮSTATAI

 

1.      BENDROJI DALIS

1.1. LIETUVOS ĮDARBINIMO ĮMONIŲ ASOCIACIJA (toliau vadinama “Asociacija”) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – vienyti asociacijos narių veiklą, populiarinti laikino įdarbinimo paslaugą, dalyvauti įstatymų kūrime, tenkinti kitus viešuosius interesus.

1.2. Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais bei šiais Įstatais.

1.3. Asociacijos pavadinimas – LIETUVOS ĮDARBINIMO ĮMONIŲ ASOCIACIJA, teisinė forma – asociacija.

1.4. Asociacijos veiklos terminas neribotas.

1.5. Asociacijos buveinės adresas: Gedimino pr. 3A, Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.6. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

 

2.      ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI

2.1. Asociacijos veiklos tikslai:

2.1.1. populiarinti personalo nuomos paslaugų idėjas privačiame ir viešajame sektoriuje, skatinti privačius ir viešuosius asmenis naudotis laikino įdarbinimo paslaugomis emigracijos mastui mažinti;

2.1.2. vykdyti švietėjišką veiklą, organizuoti įvairius renginius, susijusius su personalo nuoma, vienyti suinteresuotus asmenis ir skatinti aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje, kurtis į kitas panašaus pobūdžio nepelno organizacijas,  užmegzti bendradarbiavimą ir palaikyti santykius su analogiškomis užsienio organizacijomis, rengti bendrus projektus, kurių tikslas būtų supažindinti visuomenę ar atskirus jos segmentus su personalo nuomos paslaugomis, kitais būdais teikti informaciją apie personalo nuomos sąlygas ir galimybes Lietuvoje ir užsienyje;

2.1.3. aktyviai bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, vykdančiomis panašią visuomeninę veiklą, teikti pasiūlymus ar norminių teisės aktų projektus, kitaip skatinti naujų norminių teisės aktų, susijusių su personalo nuoma, priėmimą ar esamų norminių teisės aktų pakeitimą, kitais būdais dalyvauti teisės aktų leidybos procese, nepažeidžiant galiojančių teisės aktų reikalavimų;

2.1.4. teikti paramą ir labdarą, organizuoti kitus finansavimo būdus suinteresuotiems asmenims, tiek fiziniams, tiek juridiniams, neturintiems galimybių naudotis Asociacijos narių ar kitų panašią veiklą vykdančių asmenų teikiamomis laikino įdarbinimo paslaugomis, padėti spręsti su laikinu įdarbinimu, personalo nuoma susijusias problemas fiziniams asmenims ir smulkiesiems verslininkams, teikti kitas paslaugas, galinčias padėti asmenims vykdyti ūkinę veiklą rinkos sąlygomis.

2.2. Įgyvendindama savo tikslus, Asociacija:

2.2.1. atstovauja ir gina Asociacijos narių teises bei teisėtus interesus valstybės valdžios ir valdymo organuose, tarptautinėse organizacijose, teismuose;

2.2.2. rengia norminių aktų projektus, ginančius Asociacijos narių teises, teikia šiuos projektus svarstyti valstybės institucijoms;

2.2.3. koordinuoja Asociacijos narių veiklą, siekiant populiarinti personalo nuomos paslaugą;

2.2.4. teikia visokeriopą pagalbą Asociacijos nariams, vykdantiems veiklą, susijusią su personalo nuoma;

2.2.5. formuoja ir propaguoja palankią visuomeninę nuomonę apie Asociacijos ir jos narių veiklą;

2.2.6. aktyviai bendradarbiauja su valstybės institucijomis personalo nuomos ir su tuo susijusiais klausimais;

2.2.7. vykdo Asociacijos narių susirinkimų įsipareigojimus, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei šiems įstatams.

2.3.  Asociacija vykdo šią veiklą:

2.3.1. knygų, laikraščių, žurnalų, kitų periodinių leidinių leidyba, kitų švietimo priemonių leidyba ir tiražavimas;

2.3.2. teisinės, verslo valdymo, įmonių veiklos, finansinės ir kitos konsultacijos, bendrieji patarimai, verslo informacijos paieška ir pateikimas;

2.3.3. rinkos poreikių ir problemų analizė, moksliniai tyrimai, duomenų rinkimas ir analizė, viešosios nuomonės apklausa, socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai;

2.3.4. suvažiavimų, konferencijų veikla, papildomų mokymų, seminarų organizavimas;

2.3.5. verslininkų ir darbdavių organizacijų veikla, visuomeninių organizacijų veikla.

3. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Asociacija turi Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytas teises ir pareigas.

3.2. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme, kituose teisės aktuose bei šiuose Įstatuose.

3.3. Norėdama vykdyti veiklą, kuriai vykdyti reikalingi kompetentingų institucijų išduodami leidimai ir/ar licencijos, Asociacija teisės aktų nustatyta tvarka privalo gauti tokius leidimus ir/ar licencijas.

3.4. Asociacija turi teisę gauti paramą ir ją panaudoti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatyta tvarka.

 

4.  ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, taip pat juridiniai asmenys. Minimalus Asociacijos narių skaičius yra trys. Asociacijos narys gali būti ir kitų asociacijų nariu.

4.2. Asociacijos nariai turi laikytis Asociacijos įstatų. Jeigu yra pagrindo manyti, kad asmuo turi interesų, prieštaraujančių Asociacijos tikslams, arba interesų konfliktą su Asociacija ir/ar atskirais jos nariais, jį gali būti atsisakyta priimti Asociacijos nariu, o jeigu toks asmuo yra Asociacijos narys, jis gali būti pašalintas iš Asociacijos.

4.3. Asociacijos narys turi teisę:

4.3.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

4.3.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis (už Asociacijos nustatytą mokestį, jeigu toks mokestis už atitinkamas paslaugas nustatytas);

4.3.3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

4.3.4. bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir/ar turtas negrąžinami;

4.3.5. teikti pasiūlymus dėl Asociacijos veiklos, gauti ir skleisti gerą profesinę informaciją apie Asociaciją;

4.3.6.  kitas teisės aktuose ir šiuose Įstatuose nustatytas teises.

4.4. Stojamųjų įnašų ir nario mokesčių dydis bei mokėjimo tvarka yra nustatoma Visuotinio narių susirinkimo.

 

5.      NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA IR SĄLYGOS

5.1. Nauji Asociacijos nariai priimami Asociacijos Valdybos sprendimu. Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, turi pateikti Valdybai prašymą tapti Asociacijos nariu. Asociacijos Valdyba pareiškimą turi apsvarstyti ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gavimo dienos. Asociacijos Valdyba apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 5 dienas informuoja pareiškėją. Asociacijos Valdyba gali atsisakyti asmenį priimti Asociacijos nariu, nenurodydama motyvų.

5.2. Naujai priimti Asociacijos nariai ne vėliau kaip per 14 dienų nuo įstojimo į Asociaciją dienos privalo į Asociacijos kapitalą įnešti Visuotinio narių susirinkimo sprendimu nustatyto dydžio stojamąjį nario mokestį.

5.3. Asociacijos narys, norintis išstoti iš Asociacijos, turi pateikti prašymą Asociacijos Valdybai, kuri priima sprendimą dėl tokio Asociacijos nario išstojimo iš Asociacijos.

5.4. Asociacijos nariai, nesilaikantys šių Įstatų, visuotinių narių susirinkimų sprendimų, nemokantys nario mokesčių (kai jie yra nustatyti), arba neatitinkantys Asociacijos nariams keliamų kriterijų, Valdybos sprendimu gali būti pašalinti iš Asociacijos.

 

6. VALDYMAS

6.1. Asociacijos organai yra Visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – Valdyba ir vienasmenis valdymo organas - Prezidentas.

6.2. Valdyba sudaryta iš 7 (septynių) narių, renkamų vienerių metų kadencijai.

6.3. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausiasis Asociacijos organas, kuris:

6.3.1. keičia Asociacijos įstatus;

6.3.2. renka ir atšaukia Valdybą ar jos narius;

6.3.3. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

6.3.4. tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

6.3.5. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

6.3.6. skiria revizorių (auditorių) ir nustato jo vykdomos veiklos apmokėjimo tvarką;

6.3.7. Valdybos teikimu tvirtina Asociacijos biudžetą bei numatomos veiklos programą;

6.3.8. sprendžia kitus Asociacijos veiklos klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir šiuos Įstatus tai nėra priskirta kitų Asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

6.4. Susirinkimą šaukia Valdyba kartą per metus ne vėliau nei per 4 (keturis) mėnesius nuo Asociacijos finansinių metų pabaigos. Prezidento sprendimu arba raštu pareikalavus ne mažiau negu 1/5 Asociacijos narių, turi būti sušauktas neeilinis Visuotinis narių susirinkimas.

6.5. Apie Visuotinio narių susirinkimo datą ne vėliau negu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki susirinkimo skelbiama spaudoje arba raštu informuojamas kiekvienas Asociacijos narys. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, nariai turi būti tokia pat tvarka informuoti ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki numatomos susirinkimo dienos. Pranešime apie rengiamą Visuotinį narių susirinkimą nurodoma preliminari susirinkimo darbotvarkė. Visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant nustatytų terminų, jeigu visi Asociacijos nariai arba jų atstovai su tuo raštiškai sutinka.

6.6. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas (nutarimas) laikomas priimtu, kai už jį gauta 2/3 balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, t.y. jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).

6.7. Jeigu Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau negu per mėnesį šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant to, kiek pakartotiniame susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.

6.8.  Asociacijos kasdieninę veiklą organizuoja ir vykdo Prezidentas, kurį renka ir atšaukia Valdyba.

6.9. Prezidentas:

6.9.1. vadovauja Asociacijos administracijai, priima ir atleidžia iš darbo administracijos darbuotojus, nustato jų pareiginius nuostatus ir atlyginimus;

6.9.2. tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus, skiria filialų ir atstovybių vadovus;

6.9.3. parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos veiklos ataskaitą;

6.9.4. suteikia įgaliojimus reikšti nuomonę Asociacijos vardu;

6.9.5. Asociacijos vardu sudaro sandorius su trečiaisiais asmenimis bei atstovauja Asociacijai kitose institucijose;

6.9.6. įgyvendina Visuotinio narių susirinkimo nutarimus ir Valdybos sprendimus;

6.9.7. atsako už Asociacijos lėšų ir pajamų tvarkymą;

6.9.8. atsiskaito Visuotiniam narių susirinkimui ir Valdybai;

6.9.9. tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo Asociacijos nariams tvarką;

6.9.10.  išduoda įgaliojimus veikti Asociacijos vardu;

6.9.11. sprendžia kitus einamuosius Asociacijos veiklos klausimus, jei tai nepriskirta kitų organų kompetencijai.

6.10. Valdyba:

6.10.1. sprendimu nustato reikalavimus Asociacijos nariams;

6.10.2. svarsto ir tvirtina Asociacijos veiklos strategiją;

6.10.3. svarsto Asociacijos valdymo struktūrą, nustato administracijos darbuotojų skaičių, pareigybes, pareiginius nuostatus ir atlyginimus;

6.10.4.  renka ir atšaukia Prezidentą, tvirtina pareiginius nuostatus, nustato darbo sutarties sąlygas. Valdybos sprendimas dėl Prezidento priimamas paprasta balsų dauguma, balsuojant visiems Valdybos nariams;

6.10.5.  iš Valdybos narių renka ir atšaukia Valdybos pirmininką. Valdybos pirmininkas renkamas Valdybos kadencijai, sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma, balsuojant visiems Valdybos nariams;

6.10.6.  išklauso ir įvertina Prezidento ataskaitas;

6.10.7.  priima sprendimus Asociacijai tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

6.10.8. priima sprendimus dėl Asociacijos turto investavimo;

6.10.9. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo;

6.10.10. analizuoja ir vertina Prezidento pateiktą medžiagą apie Asociacijos veiklos strategijos įgyvendinimą, veiklos organizavimą, finansinę būklę, ūkinės veiklos rezultatus;

6.10.11. analizuoja ir vertina Asociacijos finansinės atskaitomybės projektą ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektą bei teikia juos Visuotiniam narių susirinkimui.

6.11. Valdyba, spręsdama jos kompetencijai skirtus klausimus, visus sprendimus priima 2/3 visų Valdybos narių balsų dauguma. Sprendimų priėmimo metu Valdybos nariai gali balsuoti „už“ ar „prieš“. Valdybos sprendimai gali būti rengiami naudojant įvairias ryšio priemones.

 

7.  ASOCIACIJOS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

7.1. Asociacija gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Asociacijos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

7.2. Filialas ar atstovybė veikia pagal Prezidento patvirtintus filialo ar atstovybės nuostatus.

 

8. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, PAGAL KURIĄ SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA

8.1. Visuotinio narių susirinkimo nutarimai ir kiti nutarimai, sprendimai ar pranešimai, su kuriais reikia supažindinti Asociacijos narius arba kitus asmenis, išsiunčiami jiems ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų po atitinkamo nutarimo ar sprendimo priėmimo. Už savalaikį nutarimų, sprendimų ar pranešimų išsiuntimą atsako Prezidentas.

8.2. Visi Asociacijos pranešimai ir skelbimai, kurie turi būti paskelbti viešai, o taip pat kita informacija, kuri turi būti paskelbta viešai, skelbiami dienraštyje “Lietuvos rytas”.

 

9. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

9.1. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo Visuotinis narių susirinkimas, kuris tvirtina Asociacijos veiklos ataskaitą.

9.2. Asociacijoje lėšų ir pajamų naudojimo kontrolę vykdo revizorius (auditorius), kuris:

9.2.1. tikrina Asociacijos finansinę veiklą bei dokumentaciją ir išvadas – ataskaitą pateikia Visuotiniam narių susirinkimui;

9.2.2. Visuotinio narių susirinkimo pavedimu atlieka Asociacijoje finansinius buhalterinius patikrinimus.

9.3. Prezidentas privalo pateikti revizoriui (auditoriui) jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

9.4. Revizoriumi (auditoriumi) negali būti Prezidentas, Valdybos nariai ar administracijos darbuotojai.

 

10.  ASOCIACIJOS REORGANIZAVIMAS LIKVIDAVIMAS

10.1. Asociacija reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.

 

11.  ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Asociacijos Įstatai gali būti keičiami Visuotinio narių susirinkimo nutarimu.

 

Įstatai pasirašyti trim egzemplioriais 2011 m. lapkričio 02 d.