English Lietuva

Narystė

Kviečiame visas įmones ir organizacijas, suinteresuotas drauge tobulinti įstatyminę bazę, vystyti bendradarbiavimą su valstybės institucijomis, rengti seminarus praktiniais laikinojo įdarbinimo  klausimais, plėtoti laikinojo įdarbinimo rinką Lietuvoje, prisijungti prie Asociacijos veiklos.

 

  • Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, taip pat juridiniai asmenys. Asociacijos narys gali būti ir kitų asociacijų nariu.
  • Nauji Asociacijos nariai priimami Asociacijos Valdybos sprendimu.
  • Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, turi pateikti prašymą ir anketą bei atitikti  LĮĮA kriterijus.
  • Asociacijos Valdyba pareiškimą apsvarsto ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gavimo dienos.
  • Asociacijos Valdyba apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 5 dienas informuoja pareiškėją.

Naujai priimti Asociacijos nariai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo įstojimo į Asociaciją dienos privalo į Asociacijos kapitalą įnešti Visuotinio narių susirinkimo sprendimu nustatyto dydžio stojamąjį nario mokestį.