English Lietuva

Asociacija

Pakeistas LĮĮA pavadinimas

2011 m. spalio 17 d. įvykusiame Laikino įdarbinimo įmonių asociacijos Visuotiniame narių susirinkime priimtas sprendimas keisti Asociacijos pavadinimą. Naujasis pavadinimas, Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacija, VšĮ Registrų centre įregistruotas 2011 metų lapkričio 5 d.

ISTORIJA

2007 metų balandžio mėnesį Lietuvos laikinojo įdarbinimo įmonės įsteigė Laikino įdarbinimo įmonių asociaciją (LĮĮA). Asociacijos  steigimą inicijavo 7 šioje srityje dirbančios įmonės. Šiuo metu asociacijai priklauso 12 įmonių.

Tai pirmoji ir vienintelė Lietuvoje laikinojo įdarbinimo praktikus apjungianti institucija,  skatinanti rinkos dalyvius naudotis laikinojo įdarbinimo paslaugomis emigracijos ir nelegalaus darbo mastams mažinti bei aktyviai dalyvavusi kuriant laikinojo įdarbinimo įstatyminę bazę. 

Pagrindinė laikinojo įdarbinimo įmonių veiklos sritis – darbuotojų paieška ir jų “nuoma” darbo jėgos stokojantiems darbdaviams, dažniausiai trumpam periodui. Darbo sutartį darbuotojas sudaro su laikinojo įdarbinimo įmone, kuri prisiima didžiąją dalį darbdavio funkcijų.

Asociacija  2007 metais pateikė savo pasiūlymus ir komentarus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Darbo nuomos įstatymo koncepcijos, kuri buvo apsvarstyta Trišalėje Taryboje. Asociacija buvo įtraukta į Socialinės ir darbo apsaugos ministerijos inicijuotos darbo grupės, parengsiančios Darbo nuomos įstatymo projektą, sudėtį.

Nuo 2007 m. spalio mėnesio LĮĮA yra Lietuvos Verslo Darbdavių Konfederacijos (LVDK) narė. 

2008 m. lapkričio 19 d. Europos komisija priėmė naują, aktualią laikino įdarbinimo įmonėms, ES direktyvą  Nr. 2008/104/EC dėl darbo sąlygų laikinai įdarbinamiems darbuotojams  (DIRECTIVE 2008/104/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON TEMPORARY AGENCY WORK, 19 November 2008), kurios  kūrime dalyvavo ir Europos Privačių Įdarbinimo Agentūrų konfederacija (Eurociett).  

Ši direktyva įpareigojo Lietuvą iki 2011 m. gruodžio 5 d. priimti Laikinojo įdarbinimo įstatymą. 

2010 m. pradžioje atnaujintas Laikino įdarbinimo įstatymo kūrimo procesas. Į SADM darbo grupės veiklą įtraukti Asociacijos nariai: Prezidentas Tomas Bagdanskis ir Valdybos pirmininkas Arūnas Mieželis. Bendradarbiaujaunt su Lietuvos Darbdavių Konfederacija , derinant įstatymo nuostatas su Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos  (LPSK) atstovais, LĮĮA teikė pasiūlymus Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo projektui LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, ruošiančiai Įstatymo projektą. 

Nuo 2010 m. liepos mėnesio LĮĮA yra Pasaulinės įdarbinimo konfederacijos narė.

2011 m. kovo 3 d. Asociacija  pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Latvijos (LPDAA) ir Estijos (EPREL) laikinojo įdarbinimo įmonių asociacijomis. Bendradarbiavimo tikslas - bendrom jėgom populiarinti laikinojo įdarbinimo paslaugas bei dalyvauti kuriant šalių įstatymines bazes.

2011 m. gegužės 19 d. priimtas LR Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymas , kurio nuostatos 2017 m. liepos 1 d. perkeltos į LR Darbo kodeksą.